29 juni 2020

Integritetspolicy

På Up For Sports AB ("Up For Sports") är din personliga integritet viktig för oss. Vi respekterar och värnar om din integritet och din rätt till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter. Vår Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och varför.

Up For Match ("Up For Match"), är en produkt och service som tillhandahålls av Up For Sports.

BAKGRUND

När du laddar ner Up For Match webapplikation ("Applikationen"), skapar ett konto på Applikationen och/eller använder dig av våra tjänster kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. Vi vill genom vår Integritetspolicy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. En beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig hittar du i avsnitt 3.

Enligt gällande lagstiftning, inklusive förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter m.m. ("GDPR") finns det vissa krav vid behandling av personuppgifter. GDPR gäller som lag i samtliga EU länder och syftar särskilt till att skydda enskilda personers rätt till skydd av personuppgifter.

De personuppgifter om dig som du ger oss tillgång till samt sådan information som vi samlar in (t.ex. om du skapar ett användarkonto på Applikationen) kommer att behandlas med största respekt. Vårt mål är att vara så transparenta och tydliga som möjligt avseende personuppgifter som behandlas. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@upformatch.se.

"Personuppgifter" avser alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person, t.ex. personnummer, adress och bankkortuppgifter. "Behandla" avser varje åtgärd eller kombination av åtgärder (oberoende av om de utförs automatiserat eller inte). Hantering av personuppgifter omfattar åtgärder så som insamling, lagring, bearbetning, användning, överföring, begränsning och förstöring.

Vår Integritetspolicy utgör grunden för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du lämnar till oss när du använder Applikationen eller Up For Sports tjänster. Up For Sports och Up For Match kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande policy och om det finns en laglig grund, t.ex. om vi har fått ditt samtycke till behandling, om det behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller om det finns ett berättigat intresse. Mer om lagliga grunder för behandling av personuppgifter hittar du under avsnitt 5.

Vår Integritetspolicy omfattar den behandling av personuppgifter för vilken Up For Sports har ett personuppgiftsansvar. På Applikationen kan det förekomma länkar till andra hemsidor eller applikationer som inte kontrolleras av Up For Sports och Up For Match utan ägs och hanteras av tredje parter. Denna integritetspolicy omfattar endast ditt användande av Up For Match och Up For Sports eller Up For Match ansvarar inte för innehållet i, eller den behandling av personuppgifter som eventuellt sker på sådana länkade hemsidor eller applikationer.

För att förstå hur och varför vi behandlar personuppgifter samt vilka uppgifter om dig som vi behandlar ber vi dig vänligen att noga läsa igenom denna integritetspolicy.

1. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt gällande rätt om dataskydd, inklusive förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter m.m. ("GDPR") krävs det att någon är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Up For Sports (org.nr 559206-2003) är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet, vid användandet av Applikationen och i samband med användandet av våra tjänster. Våra kontaktuppgifter hittar du under avsnitt 11.

2. NÄR OCH HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Up For Sports och Up For Match samlar in personuppgifter om dig genom att du själv lämnar dem när du registrerar dig och använder Applikationen eller Up For Sports tjänster (t.ex. när du skapar ett användarkonto, använder Applikationen eller kontaktar oss via epost).

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

För att kunna skapa ett användarkonto på Applikationen, och på så vis få tillgång till våra tjänster, behöver du registrera vissa uppgifter om dig själv. Vilken typ av personuppgifter vi samlar beror på hur och i vilken utsträckning som du använder dig av Applikationen och våra tjänster. Det kan komma att röra sig om följande personuppgifter:

Person— och kontaktuppgifter

När du skapar ett användarkonto på Applikationen behöver du registrera uppgifter såsom: (i) Fullständigt namn, (ii) mobiltelefonnummer samt (iii) e-postadress.

Betalningsuppgifter

Vi kan i framtiden komma att använda oss av betaltjänstleverantörer (t.ex. Swish) för alla betalningar som görs genom Applikationen. Vi behandlar därmed inte betaluppgifter utan det gör den betaltjänstleverantör som används.

Tekniska uppgifter

När du använder Applikationen kommer vi automatiskt att samla teknisk information såsom: (i) Användardata (t.ex. IP adress, din mobils internetläsare, antal klick och tidpunkter när Applikationen används), (ii) uppgifter om din smartphone (t.e.x. modell, operativ system, språk- och nätverksinställningar), och (iii) weblogs.

4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Up For Match är en webapplikation för ledare och lagledare att snabbt och enkelt bokat macher till sitt lag. Istället för att maila runt till olika lag om matchtider kan du via Up For Match skicka en eller flera matchförfrågningar på en och samma gång, till hur många lag man vill. När ett lag har accepterat en av dina matchförfrågningar lämnas information om respektive part ut till den andra parten. Informationen som lämnas ut är: lagets namn och namn, telefonummer och e-postadress till den person som administrerar laget. Syftet med utlämningen av informationen är att parterna ska kunna kontakta varandra inför tidpunkten för matchen för att stämma av nödvändiga detaljer.

Målet är att effektivisera tiden för lagledarna och de som arbetar ideellt med idrotten för att kunna ge alla möjlighet att få tid att utöva sin idrott ännu mer.

Vi behandlar information om dig i) för att fullgöra ett avtal med dig ii) för att uppfylla ett lagkrav, iii) när vi har ett berättigat intresse, eller, iv) om vi har fått ditt samtycke till det.

Up For Sports och Up For Match behandlar främst dina personuppgifter för att kunna göra följande:

Utöver de ändamål som listats behandlar Up For Sports och Up For Match personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag och avtal samt av bokförings- och skatteskäl. Det kan även tillkomma ytterligare ändamål och i sådana fall informerar vi dig i samband med insamlingen.

5. PÅ VILKA LAGLIGA GRUNDER BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

På vilken laglig grund Up For Sports och Up For Match behandlar dina personuppgifter beror på vilken relation du har till oss och i vilken utsträckning du använder våra tjänster.

5.1. FULLGÖRA AVTAL

Up For Sports och Up For Match får använda uppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig. Om du t.ex. skapar och innehar ett användarkonto och använder tjänsterna i Applikationen måste vi behandla vissa uppgifter om dig. De personuppgifter vi behandlar är typiskt sätt följande: fullständigt namn, e-postadress och telefonnummer.

5.2. LAGKRAV

Up For Sports och Up For Match kan vara förpliktat att behandla och spara vissa personuppgifter om dig och vi gör då så i den utsträckning som lagen kräver det. De lagkrav som Up For Sports och Up For Match har att följa kan röra t.ex. bokförings- och sekretesslagstiftning.

5.3. BERÄTTIGAT INTRESSE

Up For Sports och Up For Match får behandla personuppgifter om det finns ett s.k. berättigat intresse. Behandling sker i sådana fall endast när Up For Sports, Up For Match eller en tredje part har ett intresse som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter om skydd för dina personuppgifter.

Behandlingar som görs med berättigat intresse som grund inkluderar exempelvis följande åtgärder:

5.4. SAMTYCKE

I vissa fall behandlar Up For Sports och Up For Match dina personuppgifter om vi har fått ditt samtycke till behandling. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke, för mer om återkallelse av samtycke se punkt 9.1.

Följande uppgifter behandlar vi bara om vi har fått ditt uttryckliga, specifika, informerade och otvetydiga samtycke:

6. VEM FÅR TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Up For Sports och Up for Match kan komma att dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter om det är nödvändigt för behandling av personuppgifter i enlighet med angivna ändamål, om du uttryckligen och specifikt samtyckt till detta eller om du har ett användarkonto på Applikationen.

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster enligt våra villkor, kommer dina personuppgifter även att delas med:

Up For Sports eller Up For Match kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part. Detta skulle kräva att vi inhämtar ditt uttryckliga tillstånd.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Up For Sports och Up For Match har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst. Behandling och överföring av uppgifter och data mellan din webbläsare och vår server är skyddad genom krypterad nätverkskommunikation (HTTPS genom Transport Layer Security).

8. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Up For Sports och Up For Match sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om du har skapat ett användarkonto på Applikationen sparar vi dina uppgifter så länge du har ett aktivt konto.

Personuppgifter som inte längre behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen gallras regelbundet av Up For Sports och Up For Match i enlighet med gällande lag. Gallring av personuppgifter innebär att vi raderar eller avidentifierar (anonymiserar) personuppgifter.

9. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har många rättigheter rörande hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt går vi igenom dina rättigheter och vad du kan göra för att kontrollera hur och vilka uppgifter som behandlas samt om du vill återkalla ditt samtycke till behandling.

Om du har ett användarkonto hos Up For Sports eller Up For Match har du rätt att närsomhelst radera ditt konto. I samband med att du raderar ditt konto kommer alla uppgifter om dig raderas eller anonymiseras. Up For Sports och Up For Match kan komma att behöva spara vissa uppgifter enligt lag och i sådana fall kommer Up For Sports och Up For Match inte att kunna radera informationen från sin databas.

Om du inte har något användarkonto hos oss eller behöver hjälp, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@upformatch.se.

9.1. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Viss behandling av personuppgifter görs baserat på att du lämnat ditt samtycke till en sådan behandling. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den eller de personuppgiftsbehandlingar som baserades på ditt samtycke. Observera att du kan endast återkalla ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter och inte för behandling som redan skett. Om du återkallar ditt samtycke kan det t.ex. innebära att du inte får lika mycket skräddarsydd information och att du inte kan använda vissa av våra tjänster fullt ut.

Du har alltid rätt att tacka nej till att få marknadsföringsmeddelanden. Om du vill avanmäla dig från att få ytterligare meddelanden kan du klicka på den länk som finns i våra marknadsföringsmeddelande. Om du ändrar dig gällande vilken typ av marknadsföringsmeddelanden du vill få skickade till dig kan du göra det genom att kontakta oss.

9.2. RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER

Du har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om du vill ha ett utdrag från vårt register behöver vi en skriftlig förfrågan via post. För att vi ska kunna säkerställa att utlämningen av informationen sker säkert behöver begäran om att få ut uppgifter (i) vara undertecknad av dig, (ii) innehålla en kopia på en giltigt ID-handling (t.ex. pass), och (iii) innehålla uppgifter om ditt användarkonto eller den e-postadress du använt i din kommunikation med oss.

Vi lämnar endast ut uppgifter om vi kunnat säkerställa att det är rätt person som får ta del av.

9.3. RÄTT TILL RÄTTELSE

Om de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att korrigera eller komplettera dem. Du kan göra ändringar direkt i Applikationen alternativt kan du kontakta oss så gör vi nödvändiga justeringar så snart som möjligt.

9.4. RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att begära att registrerade personuppgifter raderas (dvs. att du blir "bortglömd") utan onödigt dröjsmål (i) i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för, (ii) om du återkallar ditt samtycke och det saknas annan rättslig grund för behandlingen, (iii) om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl som väger tyngre, eller (iv) raderingen följer av lag.

Om det finns legala eller rättsliga krav på att uppgifterna sparas är vi hindrade att radera dem. Detta gäller t.ex. om behandlingen är nödvändig (i) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, (ii) för att uppfylla en rättslig förpliktelse, (iii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller, (iv) om det finns ett viktigt allmänt intresse. Vid en sådan situation ser vi till att uppgifterna endast behandlas för ovan nämnda syfte. Observera att en radering kan innebära att vi inte kan genomföra våra tjänster i förhållande till dig.

9.5. RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLINGEN

Du har rätt att begära att en behandling av dina personuppgifter begränsas eller begära avslutning av användningen av dina personuppgifter. En begränsning innebär att uppgifterna markeras för att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

9.6. RÄTT ATT KLAGA

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du kan även lämna in klagomål till Datainspektionen.

9.7. RÄTT ATT INVÄNDA

Om du har invändningar mot behandling av dina personuppgifter har du rätt att närsomhelst göra invändningar mot behandlingar som grundar sig på ett berättigat intresse enligt punkt 5.3. I sådant fall kommer det att göras en bedömning om det berättigade intresset som vi hävdat finns väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att säkerställa våra rättsliga anspråk. Om Up For Sports och Up For Match inte kan visa att det berättigade intresset väger tyngre, får behandlingen av dina personuppgifter i det fallet inte fortsätta.

9.8. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Om du vill överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig har du rätt att begära att få dina personuppgifter som vi behandlar om dig i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna till sådan part.

10. ÄNDRINGAR

Up For Sports och Up For Match kan komma att göra ändringar i denna policy från en tid till annan. Vi kommer i så fall att kommunicera ändringen i god tid dessförinnan och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Applikationen och / eller bolagets hemsida.

11. HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har frågor eller kommentarer som rör vår behandling av personuppgifter, marknadsföring eller denna integritetspolicy eller om du vill skicka en begäran enligt någon av punkterna i avsnitt 9, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@upformatch.se.