Senast uppdaterad: 7 mars 2023

Up For Match Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Up For Sports AB org.nr (559206-2003) ("Up For Sports", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter på den webbaserade applikationen Up For Match (”Up For Match”).

Up For Sports är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ("Policyn"). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Vi anger i Policyn vårt Personuppgiftsbiträde så att du kan känna dig 100% säker på var dina Personuppgifter lagras och Behandlas.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.upformatch.se (tillsammans "Funktioner").

Den här policyn riktar sig till:

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Tjänsten" Up For Match är en tjänst för lagsporter där lag kan registrera sig för enklare och effektivare bokning av träningsmatcher samt ta emot cupinbjudningar. Cuparrangörer kan registrera sig och bjuda in lag (och domare) till sina cuper via Up For Match. Domare kan registrera sig på Up For Match och att ta emot inbjudningar att döma träningsmatcher och cuper. Tjänsten finns tillgänglig i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Up For Sports personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Up For Sports är Personuppgiftsansvarig över, dvs de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar Personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar Personuppgifter på uppdrag av våra användare av Tjänsten.

Vi tillhandahåller en plattform som är en matchningstjänst. Vi behöver därför behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna skapa ett användarkonto och för att kontakt ska kunna tas vid matchning samt acceptans av inbjudningar till träningsmatcher och cuper mellan registrerade lag, domare och / eller cuparrangörer.

Up For Sports behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om:

Rättsliga grunder

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning. I listan nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period Personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden.

Vi sparar aldrig dina Personuppgifter längre än nödvändigt och gallrar Personuppgifter regelbundet. Up For Sports vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de Personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga Personuppgifter.

Behandlingar

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

 1. Behandling och ändamålet med behandlingen: Registrera användarkonto för ett lag för att möjliggöra för användaren att logga in samt presenteras på hemsidan för information till alla användare om registrerade lag (visas per sport)
  Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, lagets namn, lagets klubbs logotype / klubbmärke, sport, beskrivning av laget, land och stad/region där laget är verksamt samt lagets åldersgrupp och nivå.
  Källa: Direkt från den registrerade / användaren
  Rättslig grund: Avtal - Up for Match allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 2. Behandling och ändamålet med behandlingen: Registrera användarkonto som domare för att möjliggöra för användaren att logga in samt presenteras på hemsidan för information till alla användare om registrerade domare (visas per sport)
  Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, fotografi, sport, beskrivning av sig själv, land och stad/region där domaren är verksam samt domarens behörighet (vissa sporter).
  Källa: Direkt från den registrerade / användaren
  Rättslig grund: Avtal - Up for Sports allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 3. Behandling och ändamålet med behandlingen: Registrera användarkonto som cuparrangör för att möjliggöra för användaren att logga in
  Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer samt land och stad/region där användaren är verksam.
  Källa: Direkt från den registrerade / användaren
  Rättslig grund: Avtal - Up for Match allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 4. Behandling och ändamålet med behandlingen: E-postutskick till användare - lag och domare - baserat på inbjudan från andra lag samt från cuparrangörer
  Personuppgifter: Namn, e-postadress och lagets klubbs logotype / klubbmärke eller cuparrangörens logotype / klubbmärke
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Avtal - Up for Match allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 5. Behandling och ändamålet med behandlingen: Publicera nya träningsmatchförfrågningar (från lag) samt cupbindjudningar (från cuparrangörer) som blir synliga på applikationen för inbjudna lag och domare för att möjliggöra bokning
  Personuppgifter: Lagets / cupens namn och lagets klubbs logotype / klubbmärke eller cuparrangörens logotype / klubbmärke
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Avtal - Up for Match allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 6. Behandling och ändamålet med behandlingen: Dela kontaktuppgifter (alla användare) vid bokning av träningsmatcher/cuper för nödvändig kommunikation inför träningsmatchen/cupen
  Personuppgifter: Namn, e-postadress och telefonnummer
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Avtal - Up for Match allmänna villkor
  Period för lagring: Så länge det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 7. Behandling och ändamålet med behandlingen: Annonsering till användare på applikationen eller e-post om produkter eller tjänster som är relevanta för sporten användaren angett vid registrering eller skapande av matchförfrågan / cup
  Personuppgifter: Sport
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Det berättigade intresset av att tillhandahålla våra användare information och specialerbjudanden från annonsörer relevanta för sporten vars lag /cup användaren registrerat
  Period för lagring: Samma tidsperiod som det finns ett aktivt avtal med användaren av Tjänsten

 8. Behandling och ändamålet med behandlingen: Up For Sports kan se vilken användare som klickat sig vidare till annonsörens hemsida via annons (på applikationen eller på mottagen e-post vid nytt pass) för att beräkna antalet unika användare som klickar sig vidare per annons
  Personuppgifter: Namn och e-postadress
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Det berättigade intresset av att ta fram relevant statistik per annons
  Period för lagring: Tidsperioden bestäms utifrån en intern bedömning baserad på en intresseavvägning

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så rättar vi det åt dig.

Radering - Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? I så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Kontakta oss på hej@upformatch.se så hjälper vi dig.

Överföring av Personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet

Up For Sports har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns;

Sverige

www.imy.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Danmark

www.datatilsynet.dk. Du kan också kontakta Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Finland

www.tietosuoja.fi. Du kan också kontakta Data Protection Ombudsman på tietosuoja@om.fi

Norge

www.datatilsynet.no. Du kan också kontakta Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no

Cookies

Up For Sports använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används på Up For Match så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter: hej@upformatch.se.

Vårt Personuppgiftsbiträde

Lundvall Software AB, organisationsnummer 559274-5391 är vårt Personuppgiftsbiträde för behandlingen av Registrerades Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla Personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot den Registrerade och för att tillhandahålla Tjänsten som anges i avtalet med den Registrerade.